Сфери на дейност

Научните интереси на ИМИР са фокусирани основно върху следните теми:

 

 

ИЗУЧАВАНЕ НА ИСЛЯМА

ИМИР работи с най-добрите регионални специалисти по исляма и арабския свят и техните знания и опит са от съществено значение за разбирането на сложните процеси, свързани с конфликтите в Средния Изток и международния тероризъм. Сериозните постижения на ИМИР в тази област са отдавна признати. Един от най-значимите резултати в тази посока са издадените осем тома от поредицата Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Към тези издания проявявва интерес разнообразна аудитория – от студенти, учени и изследователи до представители на гражданското общество и неспециалисти, интересуващи се от разработваната тематика. Възникналото напрежение в световен мащаб в отношенията между християни и мюсюлмани направи нашите сътрудници едни от най-търсените сред експертите в страната и тяхното мнение е ценено, както от политиците, така и от медиите и обществото. ИМИР изготвя едни от най-точните прогнози за възникването на потенциални зони на напрежение на Балканите, базирани на изследванията за състоянието на мюсюлманските общности в региона.

 

МИГРАЦИИ

В последните години ИМИР проведе обширно проучване на емигрантските модели на българските граждани, най-вече на тези от малцинствен етнически произход. ИМИР също така изучава и имигрантските общности, установили се в България (араби, кюрди, китайци, виетнамци и националности от различни африкански държави). Центърът стартира и обширно проучване върху трафика на хора в Югоизточна Европа.

 

 

БАЛКАНСКИ ЗОНИ НА НАПРЕЖЕНИЕ

 

ИМИР ще продължи теренната си работа и проучвания в онези части на Балканския полуостров, характеризиращи се с междуетнически и религиозни напрежения. По този начин ИМИР ще успее да запази своята репутация на организация, правеща най-добрите изследвания, анализи и политически препоръки по отношение на потенциални и актуални конфликтни зони на Балканите.

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ / МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Работата на ИМИР в сферата на образованието доведе до разчупване на консерватизма и предразсъдъците и спомогна за утвърждаването на нов, увеличаващ се и развиващ се интелектуален елит сред малцинствените общности. Днес правителството все по-често търси съветите и експертизите на ИМИР и другите неправителствени организации във връзка с реинтеграцията на малцинствата в образователната система. Успешната работа на ИМИР в посока на осигуряването на достъп до образование на децата и младежите от турската и българомюсюлманската общности би могла и би трябвало да бъде продължена и пригодена към нуждите на ромската общност, където образователният проблем е най-остър. Дългогодишната работа на ИМИР с ромската общност е от изключително значение за стремежа за реално интегриране на ромите в българското общество. Центърът проведе серия от изследвания по проблемите на заетостта на ромите и тяхното образование, които бяха използвани при изработването на правителствената политика в тези сфери.

 

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

ИМИР има практика да публикува научните резултати от своите изследвания като книги, създавайки редица тематични поредици. Поради финансови ограничения изданията излизаха в малък тираж и само на български език, което сериозно ограничи разпространението им в чужбина. Сега ИМИР работи върху няколко възможности за получаване на допълнителни средства за преводи, което значително ще увеличи отзвука от работата на ИМИР в чужбина.