Главни цели

ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА ИМИР СА:

 

  • Да изучава междурелигиозните и междуетническите отношения в България, на Балканите и в Средиземноморския регион. Да анализира зоните на съвместимост и несъвместимост между мюсюлмани и християни в тези области.
  • Да разпространява знанието за малцинствата – етнически, религиозни, културни и езикови, като единствен начин за преодоляване на ксенофобията и култивиране на взаимно доверие и разбиране.
  • Да работи в полза на мира и мирното съжителство на различните етнически и религиозни групи в България и на Балканите, насърчавайки толерантността и равенството между всички етнически и религиозни общности.
  • Да допринася за създаването на отворено общество на Балканите, за да се преодолеят предразсъдъците спрямо “вътрешните други”, т.е. малцинствата, и “външните други”, т.е. балканските съседи.
  • Да се бори срещу дискриминацията спрямо малцинствата с цел осигуряването на нормален културен, социален и политически статус на малцинствата.